EasyWay-Linedancers   
  Træt af, at søge efter ting? brug 
 
Om klubben EasyWay-Linedancers
Velkommen til EasyWay - Linedancers! Vibys nye linedanceklub og Roskildes nye danseforening. Alle kan deltage og vi danser på flere niveauer! Vi ses på dansegulvet!

Bestyrelse EasyWay - Linedancers


Formand:
Anni-Mona Bolbroe

Kasserer:
Bjørn Bolbroe


Sekretær:
Nicki Bolbroe


Medlem:
Hanne Madsen

Revisor:
Connie Mathiesen

Medlem:
Hanne Bille Brahe

Suppleant:
Arne Sørensen
Rev. Suppleant:
 Susanne Ricks
Suppleant:
Else Marie Korsgaard

Vedtægter for EasyWay-Linedancers


§
1
Foreningens navn er: EasyWay-Linedancers.
Foreningens hjemsted er: Ny Roskilde kommune / Viby Sjælland.
Foreningens adresse er: Formandens adresse.

§ 2
Foreningens formål er at:

 

 • At give medlemmerne mulighed for at modtage undervisning i – og danse linedance.
  At fremme interessen for og kendskabet til linedance for herigennem at skabe livsglæde og højt humør, samt udbygning af socialt samvær for medlemmer og gæster.

 

 • At give medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en sjov måde, samt styrke et sammenhold medlemmerne imellem.

 

 • At give medlemmerne mulighed for at dele deres interesse for linedance med andre foreningers medlemmer ved samarbejde med og besøg hos andre foreninger.

§ 3
Som medlemmer optages enhver, som er interesseret i at støtte, eller deltage i foreningens arbejde.
Aktive og passive medlemmer er ligestillet i foreningen og betaler samme årlige kontingent.
Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst, og skal ske skriftligt til kassereren. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 4
Kontingentet fastsættes en gang om året på den ordinære generalforsamling.
Kontingent betales helårligt til foreningens kasserer.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Meddelelse direkte til medlemmerne kan gives ved e-mail, hvis en sådan findes på det enkelte medlem, på foreningens hjemmeside samt ved opslag på hvert.dansehold.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Kun aktive og passive medlemmer har stemmeret.
Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisorer og 1 revisor- suppleant.
Den årlige ordinære generalforsamling skal minimum behandle følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).
 • Valg af revisor og suppleant.
 • Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om dette. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldevarslet er 8 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indvarslingen.

§ 5a
Vedtægtsændringer kan behandles som indkomne forslag på generalforsamlinger, dog kan de kun vedtages såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem
samt 1 revisor vælges på ulige årstal og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal.
Suppleanter vælges for et år ad gangen, en suppleant for bestyrelsen og en for revisor. Suppleanter indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt enten formand eller kasserer er til stede.
Bestyrelsen skal føre protokol over møder og andre vigtige begivenheder indenfor foreningen.

Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer. 

§ 7
Bestyrelsen skal sørge for opkrævning af kontingent.
Foreningens midler indsættes på en bankkonto i en bank eller anbringes på en lignende forsvarlig måde, såsom værdipapirer etc.
Midlerne kan kun hæves med kassererens og formandens underskrift.
Regnskabsperioden er fra 1. januar og afsluttes den 31. december. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 8
Foreningens eventuelle opløsning kan kun finde sted på en med dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne skal med 14 dages varsel indkaldes ved bekendtgørelse i den lokale presse, og kræver mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning, eller ekstraordinær stor kapital, tilfalder foreningens midler almennyttige formål for børn og unge i Ny Roskilde Kommune.

Således besluttet på stiftende generalforsamling d. 21. januar 2008.

Formand

 Kasserer

Sidst revideret marts 2011.

 Således besluttet på stiftende generalforsamling d. 21. januar 2008.

Copyright © 2009-2015 BOLBROE-Family. All Rights Reserved.